Xếp hạng Sinh tử

Bảng xếp hạng Sinh tử

Tên nhân vật Quốc gia Gear Hạm đội Tổng điểm

*Tự động cập nhật mỗi 15 phút