Xếp hạng Điểm chiến công

Bảng xếp hạng Điểm chiến công

Tên nhân vật Quốc gia Gear Hạm đội Điểm chiến công

*Tự động cập nhật mỗi 15 phút