Download AceOnline

Download setup/fix tools

We only accept EU-US users!

Bản cài mặc định

Server Updated at Download
Tải DreamAce qua Google Drive
Google Drive
File cài mặc định
1 month ago Download
Tải DreamAce qua Google Drive
Google Drive
File cài mặc định - Dự phòng 1
1 month ago Download
Tải DreamAce qua Google Drive
Google Drive
File cài mặc định - Dự phòng 2
1 month ago Download
Tải DreamAce qua Google Drive
Google Drive
File cài mặc định - Dự phòng 3
1 month ago Download

Công cụ sửa lỗi

Server Updated at Download
Tải DreamAce qua Google Drive
Google Drive
Sửa lỗi - d3dx9_43.dll
1 month ago Download
Tải DreamAce qua Google Drive
Google Drive
Sửa lỗi thiểu Net Framework
1 month ago Download

Installing

Hướng dẫn fix một số lỗi thường gặp

1. Lỗi thiếu thư viện .NET hoặc lỗi "The program cannot start because d3dx9_43.dll is missing..."

Cách fix: Các bạn hãy vào thư mục Game và mở thư mục "Phần mềm cần cài đặt" và cài cả 2 là có thể chơi được bình thường

?

 

?

 

2. Lỗi bị thiếu file hoặc báo Virus từ máy tính

Cách fix: Các bạn hãy cho thư mục mà bạn đã cài Game vào danh sách loại trừ "Exculsion"

?

 

?

Và chọn tới thư mục Game bạn đã cài trước đó.

Updated at : 08-05-2022 18:01